Slow-release fertilizer used for many crops in some Central Highlands provinces

N019
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Sản phẩm phân nhả chậm với công dụng chính làm cho phân bón chậm tan cho hiệu lực nông học và hiệu quả kinh tế cao và không lãng phí phân bón, chủ động cung cấp phân bón cho cây trồng giúp tăng năng suất và hiệu quả. Kết quả thử nghiệm trên cây chè cho thấy giúp giảm 30% lượng phân bón của nền (240kg N-120kg P2O5-200kg K 2O)/ha mà năng suất chè tươi vẫn cao hơn đối chứng 22,34% và giúp người trồng chè tăng thêm thu nhập 23.939.000 đồng/ha gấp 9 lần thu hoạch so với đối chứng.Nếu bón 100% nền (240kg N-120kg P2O5-200kg K2O)/ha bằng phân NPK 25-5-5 chậm tan thì cho năng suất cao hơn đối chứng 32,94% và giúp người trồng chè tăng thêm thu nhập 32.806.000 đồng/ha/ gấp 9 lần thu hoạch so với đối chứng.
 

You are commenting for Slow-release fertilizer used for many crops in some Central Highlands provinces


You are contracting for Slow-release fertilizer used for many crops in some Central Highlands provinces